มูลนิธิยูนิลีเวอร์มอบรางวัล “สตรีต้นแบบ”

มูลนิธิยูนิลีเวอร์ ร่วมกับ องค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “สตรีต้นแบบ” พร้อมเปิดนิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้”

มูลนิธิยูนิลีเวอร์ ร่วมกับ องค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ สายการบินนกแอร์ กลุ่มสห+ภาพ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดพิธีมอบรางวัล “สตรีต้นแบบ” ให้กับ10 สตรีผู้นำที่ทำงานเสียสละให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดนิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” ร้อยเรียงเรื่องเล่าจากดินแดนใต้ ถ่ายทอดผ่านคมเลนส์โดย 7 ช่างภาพสารคดีชื่อดัง

พิธีมอบรางวัล “สตรีต้นแบบ” และงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “ดอกไม้กลางไฟใต้”(Deep South Insight: Women Across Barriers) ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (อังคารที่ 11 มีนาคม 2557) ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี คุณสุนทรี แรงกุศล ผู้อำนวยการองค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทย คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการมิวเซียมสยาม คณะผู้บริหารองค์กรผู้ร่วมจัดและกวีสตรีซีไรต์ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ร่วมให้การต้อนรับ

ฯพณฯ องคมนตรี กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “การที่เราเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ศึกษา เรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ และฝึกฝนความเป็นผู้นำ ย่อมช่วยเร่งรัดการพัฒนาไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน ผู้ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบทั้ง10 ท่านสะท้อนชัดถึงความสามารถ ความรอบรู้ ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและชุมชน ที่สำคัญคือหัวใจที่กล้าแกร่ง งดงาม และเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม รางวัลนี้จะมีส่วนในการร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนในสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศและนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คุณสุนทรี แรงกุศล ผู้อำนวยการองค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทยได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ การจัดโครงการว่าเกิดขึ้นจากความตั้งใจขององค์การอ๊อกแฟมและทุกภาคส่วนที่มาร่วมมือกันทำงานเพื่อแสดงความชื่นชม ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สตรีต้นแบบทั้งไทยมุสลิมและไทยพุทธในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ที่ได้อุทิศตนในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของสมาชิกในชุมชนเสมอมา

“องค์การอ๊อกแฟม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้สังคมภายนอกได้เข้าถึงและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นผู้คนในสังคมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนร่วมกัน”

คุณสุชาดากล่าวในโอกาสเดียวกันว่า “ตามวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ เรามีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม เราจึงได้ร่วมกับอ๊อกแฟมซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของโลกที่มีพันธกิจในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำมาร่วมทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดำรงชีพของสตรีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเราสร้างทักษะพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจแบบครบวงจร และการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอันช่วยเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

รางวัลซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างเคร่งครัดได้มีการส่งมอบอย่างสมเกียรติให้กับ10 สตรีแถวหน้าทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมจากชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ อันได้แก่ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ได้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่นางสาวกัลยา โสพาศรี นางสาวดวงสุดา สร้างอำไพ นางนฤมล สาและ นางนิเด๊าะ อิแตแล นางมาริสา สมาแห นางแยน๊ะ สะแลแม นางสม โกไศยกานนท์ นางสีตีนอร์ เจ๊ะเล๊าะ นางสาวอรอุมา ธานี และนางสาวอารีด้า สาเม๊าะ ภายในงาน “สตรีต้นแบบ” ทั้ง 10 ท่าน ยังร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคมท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง

ในจำนวนนั้นมีทั้งผู้ที่สูญเสียสามีและบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวจากเหตุการณ์ “กรือเซะ” และ “คดีตากใบ” รวมถึงเหตุรุนแรงรายวัน ที่อยู่อาศัยถูกเผาทำลาย สูญเสียอาชีพหรือแหล่งทำกิน ทว่าทั้งหมดได้ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวด ลุกขึ้นสู้ นำพาตนเองสู่การทำงานเพื่ออุทิศแก่ชุมชน และล้วนก้าวสู่ความเป็นผู้นำในองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ สร้างผลงานอันก่อประโยชน์สุขให้กับพี่น้องในทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือการเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “ดอกไม้กลางไฟใต้”(Deep South Insight: Women Across Barriers) ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าวิถีชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ผู้เสียสละและทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านเลนส์ได้อย่างงดงาม โดยฝีมือ 7 ช่างภาพสารคดีชื่อดังระดับประเทศจากกลุ่มสห+ภาพ ได้แก่ จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ จรูญ ทองนวล ดุสิต เสมาเงิน วินัย ดิษฐจร วันชัย พุทธทอง อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา และหัสชัย บุญเนือง

องค์การอ๊อกแฟม ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2485 ในชื่อ Oxford Committee for Famine Relief ทำหน้าที่รวบรวมอาหารและสิ่งของบริจาคจากประชาชนไปช่วยผู้อดอยากจากผลของสงครามโลก และได้เติบโตขยายเครือข่ายเป็นองค์การนานาชาติในปี พ.ศ.2538 ดำเนินการต่อสู้กับความยากจนและความไม่เสมอภาคทางสังคมในกว่า 90 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย

พิธีมอบรางวัล “สตรีต้นแบบ” และนิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง องค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทย มูลนิธิยูนิลีเวอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ สายการบินนกแอร์ กลุ่มสห+ภาพ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งเป็นสถาที่จัด นิทรรศการจะจัดแสดงทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เป็นเวลา1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม เป็นต้นไป

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us