ข้ามไปที่ เนื้อหา

ด้านกฎหมาย

การเข้าและการใช้เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด หรือ ยูนิลีเวอร์ ไทย ต้องเป็นไป ตามกฏหมายของประเทศไทยและกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ยูนิลีเวอร์ ไทย พ.ศ. 2549 ยูนิลีเวอร์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งยูนิลีเวอร์ ไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ยูนิลีเวอร์ ไทย ยินยอมให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้มาใช้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่ ฮาร์ดดิสก์ หรือ แจกจ่ายให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมิใช่เป็นผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของยูนิลีเวอร์ไทย

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งยูนิลีเวอร์ ไทย และพนักงาน หรือ ตัวแทนไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์น็ตไซด์นี้หากหรือเมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างไร

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

ยูนิลีเวอร์ ไทย อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่ายูนิลีเวอร์ ไทย ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือกับเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ ยูนิลีเวอร์ ไทย และพนักงานมิได้รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือ โดยนัยได้ว่ายูนิลีเวอร์ ไทย รับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่ง ท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยคลิกที่ ลูกศร "back" หรือคีย์คำว่า https://www.unilever.co.th/

กลับไปด้านบน