วัตถุประสงค์ ค่านิยมและหลักการ

วัตถุประสงค์ขององค์กรระบุว่า การประสบความสำเร็จต้องมี "มาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมองค์กรต่อทุกคนที่เราทำงานด้วย ชุมชนที่เราติดต่อ และสิ่งแวดล้อมที่เรามีผลกระทบต่อ"

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์เสมอ

เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเคารพต่อสาธารณชน องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อนั้นเป็นหัวใจของความรับผิดชอบขององค์กร

ผลกระทบเชิงบวก

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในหลาย ๆ ด้านผ่านแบรนด์ของเรา การดำเนินการและความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา ผ่านการบริจาคเงิน และวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่เราให้แก่สังคม

พันธกรณีที่ต่อเนื่อง

เรามีพันธกิจที่จะปรับปรุงวิธีการที่เราจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และกำลังดำเนินการเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

การกำหนดความมุ่งหวังของเรา

วัตถุประสงค์ของบริษัทได้กำหนดความมุ่งหวังในการทำธุรกิจของเรา โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งอธิบายถึงมาตรฐานในการดำเนินงานที่ทุกคนในยูนิลีเวอร์จะต้องปฏิบัติตามในทุก ๆ ที่ที่ยูนิลีเวอร์ตั้งอยู่ นอกจากนี้ จรรยาบรรณดังกล่าวยังสนับสนุนแนวทางของเราต่อหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

เราต้องการทำงานกับซัพพลายเออร์ที่มีค่านิยมเดียวกันกับเรา และทำงานในมาตรฐานเดียวกันกับที่เราทำ โดยมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับของเราซึ่งประกอบด้วยหลักการ 11 ประการที่ครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

Our principles