ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจสภากาชาดไทย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั่วประเทศไทย

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ภาพผู้บริหารของยูนิลีเวอร์มอบสินค้าบริจาคแก่สภากาชาดไทย

9พฤศจิกายน 2565 – ยูนิลีเวอร์ ส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์วาสลีนและคนอร์ มูลค่ารวมกว่าล้านบาทเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจสภากาชาดไทย ร่วมดูแลและปกป้องสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากโรคภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์ตระหนักถึงผลกระทบของโรคภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงทั่วประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่สร้างวิธีชีวิตที่ยั่งยืน สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและวิกฤติต่างๆ เคียงคู่กับคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 89ปี

ในครั้งนี้ยูนิลีเวอร์จับมือสภากาชาดไทยเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีในยามวิกฤตการณ์นี้ โดยส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์วาสลีนและคนอร์ จำนวน 117,400 ชิ้น มูลค่ารวม 1,185,560 บาท ซึ่งจะถูกกระจายเพื่อการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยกล่าวว่า ผมขอแสดงความชื่นชมมายังยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภากาชาดไทย ได้ร่วมกันส่งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนไทย เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีและความเท่าเทียมกันในสังคมโดยสิ่งที่ทุกท่านนำมามอบให้ในครั้งนี้ นับเป็นกำลังใจที่ดียิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยและภัยพิบัติธรรมชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

กลับไปด้านบน