ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในธุรกิจจากเวที Digital Dialogue 2024

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โดยยูนิลีเวอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีงาน Digital Dialogue 2024 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งการได้รับการยกย่องครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของยูนิลีเวอร์และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

ยูนิลีเวอร์เข้าร่วมเวที Digital Dialogue 2024
ยูนิลีเวอร์ร่วมเสวนาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

งาน Digital Dialogue 2024

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงจัดงาน Digital Dialogue 2024 ภายใต้ประเด็นหลัก AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาสร้างกลยุทธ์การใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วย AI ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของยูนิลีเวอร์

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล จึงได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปจนถึงการใช้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคตั้งแต่เริ่มต้นจนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างแท้จริง

การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำการตลาดยุคดิจิทัล

คุณนิดารัตน์ อุไรเลิศประเสริฐ ผู้นำกลยุทธ์ฝ่ายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวโดยสรุปในงานที่จัดขึ้นว่า "ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางจำหน่ายให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล รวมทั้งสร้างสรรค์เนื้อหาให้สามารถตอบสนองต่อตลาดและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยจะพัฒนาแนวทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Marketing) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยการนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Consumer Data Insight) มาประกอบการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลตลอดจนสร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ จึงเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด ดังนั้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ อย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถนำเสนอแบรนด์และประเภทของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มใช้งานมากที่สุดเพื่อสร้างและรักษาการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทางตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจนซื้อสินค้า (Customer Journey) นอกจากนั้น ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ยังนำข้อมูลมาใช้ทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างรอบด้านยิ่งขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และในช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม”

"ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค เราปฏิบัติตาม GDPR (General Data Protection Regulation) และ PDPA (Personal Data Protection Act) อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้ความรู้ และอบรมพนักงานในเรื่องนี้เป็นประจำ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของยูนิลีเวอร์จะปลอดภัยอย่างแน่นอน" คุณนิดารัตน์ กล่าวเสริม

การใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำการตลาดยุคดิจิทัล

คุณโสภณ แกะทอง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการสื่อสารการตลาดกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ ประเทศไทย ได้กล่าวโดยสรุปในงานที่จัดขึ้นว่า “หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำการตลาดคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หากนึกถึงผู้บริโภคในอดีต เราจะพบว่าคนในช่วงอายุเดียวกันมักจะมีพฤติกรรมการเสพสื่อบันเทิงที่ไปในทิศทางเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ฟังเพลงคล้ายๆ กัน หรืออ่านนิตยสารฉบับเดียวกัน ดังนั้นการตลาดในอดีตจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบกับคนหมู่มากด้วยสื่อที่มีอยู่จำกัด แต่ในปัจจุบัน คนสามารถเลือกเข้าถึงเฉพาะสื่อหรือเนื้อหาที่ตนเองสนใจได้เอง และแต่ละคนมีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในฐานะนักการตลาด จะต้องหาวิธีการจัดการและวิธีเข้าถึงคนที่มีความชอบที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำการตลาดที่เรียกว่า การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ซึ่งการทำการตลาดประเภทนี้ AI ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก”

“ที่ยูนิลีเวอร์ เราได้ผสานการใช้ AI เข้ากับการดำเนินการต่างๆ ด้านการตลาด ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างของเราอย่างมีนัยสำคัญ อย่างการใช้ AI ในแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดย AI ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึ่งสามารถทำนายพฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภคมาประกอบกับฐานข้อมูลที่เรามี ส่งผลให้ช่วยปรับแต่งข้อความและข้อเสนอการตลาดได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับโปรแกรมที่ทางยูนิลีเวอร์ได้คิดค้นขึ้น ชื่อว่า “BeautyHub PRO” ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI สำหรับวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและเส้นผม โดยมีวิธีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเมื่อถ่ายรูปเซลฟี่ ระบบจะทำการประเมินสภาพผมและผิวของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ในเครือยูนิลิเวอร์ที่เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อความสะดวกอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้ AI ได้เข้ามามีบทบาทในแทบทุกส่วน ตั้งแต่ภาพประกอบที่ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI ทั้งหมด รวมไปถึงการวิเคราะห์ทั้งหมด นอกจากนี้ “BeautyHub PRO” ยังเป็นการใช้ AI ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความภักดีและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญมากที่สุด จากตัวอย่างข้างต้น AI ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือของยูนิลีเวอร์ ที่ช่วยทำให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้สามารถดำเนินการแคมเปญการตลาดที่มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น และ AI ยังมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ช่วยในการเข้าใจความต้องการ ความชอบ และข้อเสนอแนะของลูกค้า ซึ่งช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์บริการลูกค้า นอกจากนี้ ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการให้การโต้ตอบที่ทันเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด” คุณโสภณ กล่าวเสริม

ยูนิลีเวอร์ มุ่งมั่นสร้างอนาคตของธุรกิจในยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง

การเข้าร่วมงาน Digital Dialogue 2024 ของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตของธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดตามข่าวสารการดำเนินการของยูนิลีเวอร์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์และช่องทางอื่นของเรา

กลับไปด้านบน