ข้ามไปที่ เนื้อหา

ผลักดันนวัตกรรมล้ำสมัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ ถือเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากที่สุด ทุกสิ่งที่เราทำมักเริ่มต้นโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ แต่เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงกระตือรือร้นอยู่เสมอที่จะบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงการใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมขีดความสามารถ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย พร้อมรับการเติบโตของการทำงานอีกด้วย

รางวัล TMA Thailand Digital Excellence Awards 2023
Unilever ได้รับรางวัล TMA Thailand Digital Excellence Awards 2023

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

ยูนิลีเวอร์ ผู้นำด้านธุรกิจของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) เราเป็นองค์กรแรกที่คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ถึง 2 ปีซ้อน โดยในงาน Digital Excellence Awards 2022 เราได้รับรางวัลสาขา Data & AI Leadership และในปีนี้ Digital Excellence Awards 2023 เราได้รับรางวัลในสาขา Digital Retail Innovator ซึ่งเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบประสบการณ์การค้าปลีก แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกลยุทธ์การขาย

โดยประสบความสำเร็จจากการกำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างชัดเจนสำหรับทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคตั้งแต่เริ่มต้นจนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งรางวัลนี้ผ่านแบบประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งครอบคลุมถึง 6 มิติตามฟังก์ชันหลักขององค์กร ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Driven by Digital) การนำดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นหลักในองค์กร (Digitize the Core) การเติบโตด้านดิจิทัล (New Digital Growth) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน (Changing Ways of Working) การยกระดับศักยภาพของข้อมูลและเทคโนโลยี (Leveraging the Power of Data & Technology) และการสร้างระบบนิเวศแบบองค์รวม (Integrating Ecosystems) ทำให้กล่าวได้ว่า ยูนิลีเวอร์คือตัวอย่างองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาวธารี ประศาสน์วินิจฉัย ตัวแทน Unilever กับรางวัล TMA Thailand Digital Excellence Awards 2023 สาขา Digital Retail Innovator
ทีมผู้บริหาร Unilever กับรางวัล TMA Thailand Digital Excellence Awards 2023

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 1. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบุคลากรอย่างรอบด้าน

  เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเราให้ความสำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามต้องการด้วย GenAI มีการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น รวมถึงการดูแลความหลากหลายของผู้คนในทีม ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร

  เพื่อให้บุคลากรของเรามีความพร้อมในอนาคต เราจึงมีการยกระดับทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมการยกระดับทักษะและการเรียนรู้มากมาย ตลอดจนโครงการ Digital Acceleration ที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ด้านดิจิทัลให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่โรงงานจนถึงสำนักงาน นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้พวกเขาเติบโตไปในทิศทางการทำงานในอนาคตที่ต้องการ เพราะที่ยูนิลีเวอร์ เราประยุกต์ใช้ AI ให้เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากช่วยลดเวลาทำงานของพนักงานแล้ว ยังช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำรวดและเร็วขึ้น ที่สำคัญเรายังให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพของบุคลากร เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทักษะ (Upskilling) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 2. การใช้นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อออกแบบโซลูชันที่ยั่งยืน

  จากวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้คนและโลกของยูนิลีเวอร์ เทคโนโลยีและข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเรา เพื่อแปลผลลัพธ์ที่ผ่านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลชีวิตผู้คนให้มีทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี พัฒนาควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ยังคงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

  เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคของเรา ดังนั้นทุกสิ่งที่เราทำ จึงคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญเสมอ ซึ่งทั้งศูนย์กลางด้านสื่อและธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัล (DMC) และทีมนักวิเคราะห์ของยูนิลีเวอร์ ทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในแต่ละวันเพื่อประมวลผลข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ดียิ่งกว่าในทุกจุดของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ (Touchpoints)

 3. การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการภายในโรงงานและลดปริมาณของเสีย ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีชีวมวล (Biomass) เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของยูนิลีเวอร์

ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการดำเนินงานที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเติบโตของยูนิลีเวอร์ภายใต้ความมุ่งมั่นของ Sustainable leadership ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตสินค้า จนสินค้าถึงมือผู้บริโภคนั้น ทำให้เราค้นหาและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างขีดจำกัดให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน โดยที่ยังสามารถดูแลผู้คนและโลกใบนี้ได้ ซึ่งตัวอย่างความสำเร็จบางส่วนของเราในฐานะผู้นำทางด้านธุรกิจในการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต มีดังนี้

 1. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโรงงานสู่ความยั่งยืน

  แน่นอนว่าโรงงานผลิตถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญ เพราะโรงงานมีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายที่สุด เราจึงมีการใช้ระบบปฏิบัติการดิจิทัลที่ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม ทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังมีการใช้ Machine Learning ที่ช่วยลดต้นทุนและลดของเสียที่ปล่อยออกมา และที่สำคัญเรามีการใช้ระบบชีวมวล (Biomass utilization system) เพื่อลดขยะพลาสติกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 86% ในระดับไซต์งาน และ 14% ในระดับคลัสเตอร์

 2. นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

  จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เราสามารถปรับปรุงสูตรน้ำยาล้างจานซันไลต์ขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ชีวภาพที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% ที่แม้ว่าจะมีส่วนผสมจากพืช แต่สูตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ช่วยให้ผู้บริโภคทำความสะอาดจานได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ครัวเรือนไทยกว่า 16 ล้านครัวเรือน เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว

 3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแคมเปญสร้างสรรค์สังคม

  เราได้ใช้พลังของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมโลกให้มีความยุติธรรมและครอบคลุมสังคมมากขึ้นผ่านแคมเปญ #LetHerGrow ของโดฟ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติการบังคับตัดผมในโรงเรียนและส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่งเพียงแค่สองเดือน เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีผ่านความสนใจจากออนไลน์มากกว่า 149 ล้านครั้ง ซึ่ง 65% มาจาก Earned media ที่สำคัญแบรนด์ยังได้รับความชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นถึง 10.5%

กลับไปด้านบน