ข้ามไปที่ เนื้อหา

การส่งเสริมผู้สูงอายุ: ยูนิลีเวอร์ส่งเสริมการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีของคนไทยทุกช่วงวัย ตามวิสัยทัศน์ที่จะสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์เข้าใจถึงความสำคัญของการมีชีวิตที่ดี และต้องการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเราให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงมีความยินดีที่จะมอบสินค้าอุปโภคจากแบรนด์โปรแม็กซ์และสินค้าบริโภคจากแบรนด์คนอร์และเบสท์ฟู้ดส์ แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ทั้งยังเสริมสร้างความมั่งคั่งของสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าอย่างมากเพื่อร่วมฉลองในวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากล (International Day of Grandparents and Elderly) ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การส่งเสริมผู้สูงอายุ

จากฐานข้อมูลประชากรของกรมการปกครองพบว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุที่ยืนนานขึ้น อาจจะมีการพึ่งพิงจากบุตรหลานน้อยลง ทำให้เงินออมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้การพึ่งพาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกๆ ปี ยูนิลีเวอร์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่ยังต้องการความช่วยเหลือและดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนี้

นางณัฏฐิณี เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย “ยูนิลีเวอร์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแบรนด์ของเรา โดยในครั้งนี้ได้มีความยินดีที่จะมอบสินค้าอุปโภคจากแบรนด์โปรแม็กซ์ และสินค้าบริโภคจากแบรนด์คนอร์และเบสท์ฟู้ดส์ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำแบรนด์โปรแม็กซ์, มายองเนสแบรนด์เบสท์ฟู้ดส์ และโจ๊กแบรนด์คนอร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้การสนับสนุนของยูนิลีเวอร์ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอีกด้วย”

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม และมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือและดูแลจากศูนย์ฯ เป็นจำนวนมากถึง 91 คน ทำให้ทางศูนย์ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งด้านการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี และอาหารที่ส่งเสริมโภชนาการในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุทุกคนในศูนย์

นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ผมขอแสดงความขอบคุณมายังกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม โดยสิ่งที่ได้มอบมาให้ในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในศูนย์ฯ และต้องขอแสดงความชื่นชมในน้ำใจที่ได้ช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้ที่มีคุณค่าของสังคม และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้องค์กรอื่นๆ และประชาชนทั้วไปหันกลับมาดูแลผู้สูงอายุในสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีความต้องการความสนับสนุนสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น รถเข็นอาบน้ำ (ล้อใหญ่), ผ้าปูที่นอน 3-3.5 ฟุต, น้ำยาฆ่าเชื่อโรค, ไม้รีดน้ำและไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 1815”

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

ภารกิจในการบริจาคครั้งนี้ของยูนิลีเวอร์ให้กับศูนย์พัฒนาการดูแลสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ เรายังคงเป็นหนึ่งในแรงผลักดันการมีส่วนร่วมกันของชุมชนและผู้สูงอายุ การใช้เวลาร่วมกันหรือแม้แต่ใช้ทักษะและทรัพยากรที่พวกเราทุกคนมีมาใช้เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุในสังคม ยูนิลีเวอร์หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งเสียงที่ทำให้ทุกคนอยากมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งเมตตานี้ ไม่ว่าจะทั้งการเสียสละเวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัคร บริจาคทรัพยากร หรือแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลและความต้องการของศูนย์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงในการบอกต่อเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้อยู่ในศูนย์ฯ และการดูแลของศูนย์ฯ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายและใจ และเป็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมในเชิงบวกในอนาคตต่อไป

กลับไปด้านบน