ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์คนอร์ เพื่อมอบแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ช่วยคนตาบอด

กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2563 วันคนพิการสากล: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์คนอร์คัพโจ๊กและพาสต้า จำนวน 140,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อส่งมอบแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย

ด้วยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล มุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของผู้พิการทางการเห็น ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคม และเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกอย่างยั่งยืน และการดูแลผู้บริโภคทุกกลุ่มซึ่งรวมไปถึงผู้พิการทางสายตา และเป้าหมายของคนอร์คือคนอร์อยากให้ทุกๆมื้อมีแต่สิ่งดีๆ และสนับสนุนให้คนไทย ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการ

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิ กล่าวว่า “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย ที่ตั้งมากว่า 80 ปีแล้ว และมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้พิการทางสายตา สร้างอาชีพ สร้างทักษะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสและความเท่าทียมและสามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผ่าน 5 ศูนย์ (1) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความสามารถและทักษะการเรียนรู้ (2) ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (3) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน และ (4) ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด "สร้างงานเพื่อคนตาบอด ให้อยู่รอดในสังคม" ที่สอนทักษะด้านอาชีพ โดยมีการสอนนวดแผนไทย การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ และงานหัตถกรรม งานช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (5) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นศูนย์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียง เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็น ทั้งนี้ ผู้พิการทางสายตาเพียงแต่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพ เพื่อมีรายได้พึ่งพาตนเองได้และได้รับการยอมรับในสังคม”

คุณอัลพาน่า ไททัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดธุรกิจกลุ่มอาหารภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงสนับสนุนในการส่งเสริมการมีสุขภาพ สุขอนามัยและโภชนาการที่ดีสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโภชนาการที่ดีได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสตรี กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้พิการ โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาหรือทางการมองเห็นจำนวนทั้งสิ้น 191,264 คนในการนี้ บริษัทฯ ขอร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์คนอร์คัพโจ๊กและพาสต้า จำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นชิ้น เพื่อมอบแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย เพื่อสุขภาพที่ดี โดย คนอร์ คัพโจ๊ก ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์คนอร์ ให้เป็นไปตามหลักสุขภาพที่ดี บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาชีวิตและความเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย”

กลับไปด้านบน