Toggle ค้นหา

  1. Home
  2. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการดำรงชีพด้วยโครงการยูนิลีเวอร์ร้านติดดาว

ส่งเสริมการดำรงชีพด้วยโครงการยูนิลีเวอร์ร้านติดดาว

หนึ่งในเป้าหมายของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ คือการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่คนจำนวนหลายล้านคนที่ทำงานในห่วงโซ่การผลิตของเรา

Platinum store owner

“โครงการยูนิลีเวอร์ร้านติดดาว” จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการดำเนินชีวิตของเจ้าของร้าน เพิ่มยอดขาย และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยยูนิลีเวอร์ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านจัดเรียงสินค้า การส่งเสริมการขาย ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเติบโตขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

กลับขึ้นสู่ข้างบน