แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ของเสียและบรรจุภัณฑ์

เราซื้อบรรจุภัณฑ์ในปริมาณสูงกว่า 2 ล้านตันต่อปี

ผู้ชายนำขยะครัวเรือนมารีไซเคิล

การขาดแคลนทรัพยากรมากยิ่งขึ้น หมายความว่า มีความเร่งด่วนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและหาวิธีการจัดการกับ "ขยะหลังการบริโภค" เรายังคงค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการลดปริมาณ, การนำกลับมาใช้ซ้ำ, การรีไซเคิล และการคืนสภาพของบรรจุภัณฑ์และของเสียพร้อม ๆ กับการก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่ปราศจากของเสีย เป้าหมายทางธุรกิจจากมาตรการเหล่านี้ชัดเจนอยู่แล้ว การลดของเสียช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุนั้น และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีค่าของโลกนี้น้อยลง การรีไซเคิลทำให้เราสามารถกำหนดจุดประสงค์การใช้งานใหม่ให้แก่วัสดุที่มีคุณค่า ซึ่งอาจจะกลายเป็นของเสียได้ถ้ายังใช้งานเช่นเดิม ยิ่งเราลดปริมาณ, นำมาใช้ซ้ำ, รีไซเคิล และคืนสภาพบรรจุภัณฑ์ของเราได้มากเท่าไร ยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ, พลังงาน, การขนส่ง และการกำจัดทิ้งได้มากเท่านั้น ยิ่งเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำวนกลับมาใช้อีกได้มากเท่าไร เราจะสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้น

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เรามีเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการใช้น้ำอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ

ของเสียและบรรจุภัณฑ์

พันธกิจของเรา

ลดของเสียที่เกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในปี 25631

ผลการดำเนินงานของเรา

ในปี 2558 ผลกระทบของของเสียของเราลดลงถึง 29% นับตั้งแต่ปี 2553

มุมมองของเรา

เรามาไกลเกินครึ่งทางแล้วที่จะบรรลุพันธกิจในปี 2563 ในเรื่องการลดของเสียที่เกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์ของเรา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการใช้งานของผู้บริโภคได้ลดลงถึง 29% นับตั้งแต่ปี 2553

เราบรรลุเป้าหมายในการลดขยะนี้เกิดจากการลดการลงทุนลง อัตราการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น และโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของเรา เรายังคงมีโครงการนำร่องและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมาใช้เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบากว่าเดิม ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีฉีดพลาสติกเชิงพาณิชย์ MuCellTM ที่ช่วยให้เราลดส่วนประกอบพลาสติกของขวดได้สูงสุด 15% เมื่อเทียบกับขวดรุ่นก่อนหน้านี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลและการคืนสภาพยังมีส่วนในผลการดำเนินงานของเราด้วย เราได้ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงมีโครงการริเริ่มในการดำเนินงานร่วมกันทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลและการคืนสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่มีความซับซ้อนมากกว่าในการรีไซเคิล เช่น ซองเปล่าในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างที่ดีของการกระตุ้นให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลและการคืนสภาพคือ โครงการธนาคารขยะแห่งชุมชน (Community Waste Bank Program) ของเราในอินโดนีเซีย ที่ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการคืนสภาพวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศอยู่ไม่มากนัก ในปี 2558 เรายังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการนี้ต่อไป และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมากกว่า 3,500 ตันถูกจัดเก็บโดยชุมชน

เรามีความคืบหน้าที่ชัดเจนต่อพันธกิจของเราในส่วนที่เรามีอำนาจควบคุมได้โดยตรงเช่น ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการลดของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของเราเอง ในปี 2558 เราได้ทบทวนกลยุทธ์ของเสียจากบรรจุภัณฑ์ ประเมินความสำเร็จของพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และระบุส่วนที่เรายังสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดของเสียจากการทิ้งผลิตภัณฑ์ของเรา และผลจากกลยุทธ์ที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นี้ เราจึงมุ่งมั่นใช้พลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของเราให้มากยิ่งขึ้น เป้าหมายของการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำจะไม่รวมอยู่ในแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของเรา เนื่องจากเราจะรายงานความคืบหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการลดของเสียแทนที่จะรายงานแยกกัน2

นอกเหนือจากอำนาจการควบคุมโดยตรงของเราแล้ว เราพบว่าความท้าทายเรื่องขยะหลังการบริโภคคือการกระตุ้นให้ผู้บริโภครีไซเคิลสิ่งของ และการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อการคืนสภาพให้กับวัสดุและนำกลับมาใช้ซ้ำ

1 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเรานำเสนอโดยเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของปี 2553 ตามที่คำนวณใหม่ในเดือนธันวาคม 2558 และอยู่บนพื้นฐาน "ต่อการใช้ของผู้บริโภค" ซึ่งหมายถึงการใช้ครั้งเดียว หนึ่งส่วนบริโภคหรือหนึ่งหน่วยบริโภคของผลิตภัณฑ์

2 การลดก๊าซเรือนกระจกในขณะที่ซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ, การทำให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นและกะทัดรัด และการลดอุณหภูมิการซักรีด/การใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่ถูกต้อง

 • บรรลุผล: 3
 • เป็นไปตามแผน: 6
 • ไม่เป็นไปตามแผน: 0
 • %% ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 3

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ลดของเสียจากการผลิต

 • ภายในปี 2563 ของเสียทั้งหมดที่ถูกส่งไปกำจัดทิ้งจะเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับในปี 2551 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมากก็ตาม

ทั้งหมดนี้แสดงถึงการลดของเสียประมาณ 40% ต่อหนึ่งตันของการผลิต

เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในปี 2538 แสดงถึงการลดลง 80% ต่อหนึ่งตันของการผลิตและลดลงทั้งหมด 70%

 • ภายในปี 2558 โรงงานผลิตทั้งหมดจะไม่มีการส่งขยะที่ไม่เป็นพิษไปยังหลุมฝังกลบ
 • โรงงานที่สร้างใหม่ทั้งหมดตั้งเป้าให้มีขยะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบรรทัดฐานของปี 2551

เราบรรลุเป้าหมายของเราในปี 2555 โดยมีขยะทั้งหมดลดลงกว่าปี 2551 ถึง 76,000 ตัน คิดเป็นการลดลง 51% ต่อตันการผลิต

ในปี 2558 เราทิ้งขยะน้อยลงกว่าปริมาณขยะทั้งหมดในปี 2551 ถึง 146,000 ตัน คิดเป็นการลดลง 97% ต่อการผลิตหนึ่งตัน

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2538 แล้ว ทั้งหมดนี้แสดงถึงการลดลง 99% เมื่อคิดเป็นตัวเลขสัมบูรณ์

เราบรรลุสถานะการไม่มีขยะที่ไม่เป็นพิษซึ่งส่งไปยังหลุมฝังกลบในทั่วทั้งเครือข่ายโรงงานทั่วโลกภายในปี 2557 ในปี 2558 เราส่งขยะที่ไม่เป็นพิษ 0.14% ของบรรทัดฐานในปี 2551 ไปยังหลุมฝังกลบจากสถานประกอบการแปดแห่งของเรา และเรารีบดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ในระหว่างปีนี้*

โรงงานใหม่ ๆ ในจีน แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ และอินโดนีเซียได้เริ่มทำการผลิตในปี 2558 เมื่อเริ่มการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ละโรงงานจะไม่สร้างขยะที่ไม่เป็นพิษซึ่งส่งไปหลุมฝังกลบและจะก่อให้เกิดของเสียเพียงครึ่งหนึ่งของโรงงานอื่น ๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในปี 2551

มุมมองของเรา

เราบรรลุเป้าหมายของเราในการลดขยะจากโรงงานผลิตได้ในปี 2555 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมแปดปี ดังนั้นในปี 2555 เราจึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่ นั่นคือการไม่ส่งขยะที่ไม่เป็นพิษไปยังหลุมฝังกลบ (ZWL) จากโรงงานผลิตภายในปี 2558

และภายในสิ้นปี 2557 เครือข่ายโรงงานในทั่วโลกของเราที่มีอยู่ 240 โรงงานใน 67 ประเทศก็สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ เราเชื่อว่าบริษัทของเราคือบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมในขนาดเดียวกันที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว หลังจากที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่กำหนดหนึ่งปี ในปี 2558 เราจึงมุ่งเน้นที่การรักษาสถานการณ์ไม่ส่งขยะที่ไม่เป็นพิษไปยังหลุมฝังกลบ อย่างไรก็ตามในปี 2558 มีสถานประกอบการแปดแห่งที่ทิ้งขยะที่ไม่เป็นพิษในปริมาณเล็กน้อยไปยังหลุมฝังกลบ เรารับมือกับช่องว่างนี้อย่างจริงจัง โดยช่องว่างนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ในระหว่างปีนั้น เรามั่นใจว่าความสำเร็จโดยรวมของพวกเรานั้นยังคงนำหน้าผู้อื่นในวงการอุตสาหกรรมอยู่ และเรามีกระบวนการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในการระบุปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีการดำเนินการแก้ไขได้โดยเร็ว

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผลจากการนำรูปแบบขยะเป็นศูนย์ไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของเราก็คือ สถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงงานผลิตเกือบ 400 แห่งไม่มีขยะที่ไม่เป็นพิษที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบเช่นกัน

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

* เราตั้งเป้าหมายรักษาสถานะการไม่มีขยะที่ไม่เป็นพิษส่งไปยังหลุมฝังกลบ (ZWL) ในโรงงานผลิตของเราในทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอุบัติการณ์ได้เมื่อมีการส่งขยะที่ไม่เป็นพิษในปริมาณเล็กน้อยไปยังหลุมฝังกลบเพราะความผิดพลาด เราถือว่ายังอยู่ในสถานะ ZWL หากมีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นพิษน้อยกว่า 0.5% ไปยังหลุมฝังกลบในระยะเวลา 12 เดือน

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

ภายในปี 2563 เราจะลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ลงหนึ่งในสามผ่านทาง

 • วัสดุน้ำหนักเบา
 • การออกแบบโครงสร้างและวัสดุอย่างเหมาะสม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสูตรเข้มข้น
 • การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น

น้ำหนักต่อการใช้ของผู้บริโภคลดลง 17% ภายในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2553

มุมมองของเรา

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความพยายามของพวกเราในปีก่อน ๆ ในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ผ่านทางนวัตกรรม, การใช้วัสดุน้ำหนักเบา และการเปลี่ยนใช้วัตถุดิบนั้น เริ่มเห็นผลแล้ว นอกจากนี้ ผลสำเร็จดังกล่าวยังเป็นผลจากการจัดหาและการกำจัดทิ้ง

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกเชิงพาณิชย์อย่าง MuCell TM ทำให้เราสามารถลดส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกในขวดต่าง ๆ ได้สูงสุด 15% เทียบกับขวดรุ่นก่อนหน้า เราคาดการณ์ไว้ว่า เทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ได้อย่างมหาศาล เมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตัวอย่างอื่น ๆ ของโครงการริเริ่มเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์นั้นได้แก่ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเซิร์ฟ จากกล่องกระดาษมาเป็นถุงที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผงซักฟอกขนาด 500 กรัมและ 1 กิโลกรัม การเปิดตัวกระป๋องสเปรย์ขนาดกะทัดรัด ซึ่งทำให้ลดการใช้อะลูมิเนียมสำหรับกระป๋องได้ 25% และการใช้กลยุทธ์การออกแบบอันชาญฉลาดเพื่อลดชั้นโพลีเอธิลีนภายในซองเปล่าจำนวนมากของเรา

รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

 • เราทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม รัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยตั้งใจจะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและการคืนสภาพที่ 5% ในปี 2558 และที่ 15% ในปี 2563 ใน 14 ประเทศหลัก สำหรับผู้อื่นแล้ว อัตราดังกล่าวเท่ากับเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของอัตราการรีไซเคิลที่มีอยู่เลยทีเดียว เราจะช่วยให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์ของเรามารีไซเคิลใหม่ได้โดยง่าย โดยการเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการนำเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลที่มีอยู่ในประเทศเหล่านั้น
 • ภายในปี 2568 เราจะเพิ่มส่วนประกอบของวัสดุที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลไว้ในบรรจุภัณฑ์ของเราถึง 25% ซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มอัตราการนำไปรีไซเคิลได้ให้สูงขึ้นตามไปด้วย

(เป้าหมายปรับปรุงเมื่อปี 2559)

อัตราการรีไซเคิลและการคืนสภาพเพิ่มขึ้น 6% ในช่วงปี 2558 ซึ่งมากกว่าดัชนีการรีไซเคิลและการคืนสภาพ (RRI) เฉลี่ยในปี 2553 โดยเฉลี่ยใน 14 ประเทศหลักของเรา

วัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคประมาณ 4,900 ตันถูกนำไปรวมกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งในปี 2558

มุมมองของเรา

การรีไซเคิลและการคืนสภาพคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับเป้าหมายของเราเนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมโดยตรงของเรา ดังนั้น เราจึงต้องพึ่งพานโยบายสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และเพื่อผลักดันให้วาระนี้เดินหน้าต่อไป เราจึงมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็น อันได้แก่ นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

แม้จะมีความยากลำบากเหล่านี้ เราก็ได้เห็นการพัฒนาในอัตราการรีไซเคิลของเราแล้ว ปริมาณวัสดุที่รีไซเคิลหรือนำมาคืนสภาพเพิ่มขึ้น 6% ในช่วงปี 2557-2558 เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานในปี 2553

เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเราในการทำงานร่วมกันภายในวงการอุตสาหกรรม และการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคคือสิ่งที่ช่วยรักษาแรงผลักดันให้ยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่น การเป็นพันธมิตรกับโครงการ Metal Matters โดยดำเนินงานร่วมกับ British Aerosol Manufactuer’s Association, Alupro และอื่น ๆ ทำให้เรามีจำนวนหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่ทำหน้าที่จัดเก็บกระป๋องสเปรย์เพื่อรีไซเคิลจาก 67% ในปี 2555 เป็นมากกว่า 90% ในปี 2558 ในอินโดนีเซีย เรายังเดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคารขยะแห่งชุมชน (Community Waste Bank Programme) ในปี 2558 โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น

แก้ปัญหาของเสียประเภทซอง

เป้าหมายของเรา คือการพัฒนาและนำเอาโมเดลความยั่งยืนมาจัดการปัญหาเรื่องของเสียประเภทซองให้ได้ในปี 2558

66 เรายังคงแสวงหาศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา แต่มีความคืบหน้าช้ากว่าที่เราคาดการณ์ไว้

มุมมองของเรา

เป้าหมายของเราคือเพื่อพัฒนาระบบปิด (closed loop system) สำหรับของเสียประเภทซอง ระบบดังกล่าวจะทำให้เราสามารถกำหนดราคาและสร้างความสะดวกการใช้งานซองให้กับผู้บริโภครายได้น้อยได้ พร้อม ๆ ไปกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการใช้ซอง ซึ่งรวมถึงขยะและคุณสมบัติในการรีไซเคิล

ในอินเดีย เราได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีไพโรไลซิส (pyrolysis) สามารถแปลงของเสียประเภทซองไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไพโรไลซิสยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และมีข้อจำกัดหลายอย่าง ดังนั้น เราจึงมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ข้อจำกัดประการหนึ่งคือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บและการแปรรูปซองเทียบกับมูลค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิต และเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ นับตั้งแต่ปี 2554 เราได้นำร่องเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราเชื่อว่าสามารถสร้างเป้าหมายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงได้ ในปี 2558 เราได้เสร็จสิ้นการวิจัยขนาดใหญ่และได้สั่งซื้อเครื่องมือเพื่อสร้างโรงงานนำร่องในอินโดนีเซียเพื่อทดสอบความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีนี้ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่าเรากำลังอยู่ระหว่างสองในสามของเส้นทางในการบรรลุเป้าหมายของเรา

กำจัดพีวีซี

เราจะกำจัดพีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) ออกไปจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2555 (ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่)

99 99% ของบรรจุภัณฑ์พีวีซีถูกกำจัดออกไปจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อสิ้นปี 2555

มุมมองของเรา

เราดำเนินการคืบหน้าได้เป็นอย่างดีมากในการกำจัดพีวีซีออกจากบรรจุภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของเราในปีที่ผ่าน ๆ มา

เรามีระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีพีวีซีที่เข้ามาในธุรกิจของเราผ่านการเข้าซื้อกิจการจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว และในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกทดแทนที่ใช้การได้ เช่น พีวีซีที่ใช้ภายในซีลของฝาปิดโลหะ เราจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทดแทนวัสดุเหล่านี้ โซลูชันทดแทนอาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาเนื่องจากต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของการผลิต การบรรจุ และการใช้ของผู้บริโภค

ลดขยะสำนักงาน

 • ใน 21 ประเทศหลัก อย่างน้อย 90% ของขยะสำนักงานจะถูกนำไปใช้ซ้ำ, รีไซเคิล หรือคืนสภาพภายในปี 2558 และเราจะไม่มีขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบภายในปี 2560
 • ภายในปี 2558 เราจะลดการบริโภคกระดาษให้ได้ 30% ต่อหัวใน 21 ประเทศหลักของเรา
 • เราจะไม่ใช้กระดาษสำหรับการออกใบกำกับภาษี, ใบรับสินค้า, กระบวนการสั่งซื้อ, รายงานทางการเงิน และการจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานภายในปี 2558 ตามที่ทำได้ทางกฎหมายและทางเทคนิค

93% ของขยะสำนักงานของเราถูกนำไปใช้ซ้ำ รีไซเคิลหรือคืนสภาพภายในปี 2558

เราบรรลุเป้าหมายของเราในปี 2556 โดยมีปริมาณการใช้กระดาษต่อผู้อาศัยหนึ่งคน ต่ำกว่าในปี 2553 อยู่ 37% ในปี 2558 เราสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง 55% เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในปี 2553

73 73% ของกระบวนการทางธุรกิจและบริการทางการเงินต่าง ๆ ของเราดำเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์

มุมมองของเรา

ภายในปี 2558 สถานประกอบการของเราใน 21 ประเทศหลักไม่มีการขนส่งขยะไปยังหลุมฝังกลบเลย (ZWL) หรือมีแผนการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเช่นนั้น เราอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2560 เราได้เผยแพร่ความพยายามของเราในการลดขยะให้ครอบคลุม 21 ประเทศหลักของเรา และมีสถานประกอบการอีก 44 แห่งที่มีสถานะ ZWL ในระหว่างปี 2559 เราวางแผนที่จะเร่งให้สถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงงานผลิตอื่น ๆ มีสถานะ ZWL

การบริโภคกระดาษต่อผู้อยู่อาศัยหนึ่งรายในตอนนี้ต่ำกว่าบรรทัดฐานในปี 2553 อยู่ 55% ใน 21 ประเทศหลัก และเราจะยังคงผลักดันให้การบริโภคลดลงต่อไป

แม้ว่าเราจะบรรลุถึง 73% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 69% ในปี 2557 แต่ความคืบหน้าของการเลิกใช้กระดาษในระบบธุรกิจและการเงินของเรายังช้ากว่าที่คาดไว้ โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และความไม่เต็มใจของซัพพลายเออร์บางรายในการยอมรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แทนที่ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ

Key

 • บรรลุผล
 • เป็นไปตามแผน
 • ไม่เป็นไปตามแผน
 • ของเป้าหมายที่บรรลุผล

กรณีศึกษา (Case studies)

ในปี 2558 ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน