แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

โอกาสสำหรับสตรี

ความก้าวหน้าของสิทธิสตรีและการมีบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจถือเป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ

Unilever อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการช่วยให้ผู้หญิงทั่วโลกมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น กล่าวคือ กว่า 70% ของผู้บริโภคของเราเป็นผู้หญิงและพวกเธอมีบทบาทสำคัญในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังกระตุ้นให้ผู้หญิงเป็นผู้เพาะปลูก ตัวแทนจำหน่าย และพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงาน

เป็นที่ยอมรับกันในทั่วโลกว่าผู้หญิงที่มีพลังในทางเศรษฐกิจจะสามารถสร้างผลกระทบที่ดีในครอบครัว ชุมชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้1 บ่อยครั้งที่ผู้หญิงเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัว ผู้หญิงทำงาน 60% ของภารกิจการงานทั่วโลกและได้รับค่าจ้างเพียง 10% ของรายได้ทั่วโลก แต่ผู้หญิงนำรายได้มาให้ครอบครัวถึง 90%2

การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้หญิงถือเป็นกุญแจสำคัญของวาระใหม่ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (หรือที่เรียกกันว่าเป้าหมายทั่วโลก (Global Goal) ขององค์การสหประชาชาติ Unilever ได้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มอำนาจเสียงของธุรกิจในการกำหนดสูตรให้แก่เป้าหมายทั่วโลกเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ส่งเสริมการตอบรับเป้าหมายเฉพาะในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง ปัจจุบัน สิ่งนี้เป็นเป้าหมายทั่วโลก 5: เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน

การขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ของความไม่เท่าเทียมทางเพศ มิใช่เป็นเพียงการกระทำที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในอนาคตด้วย เราพิจารณาการให้ความเคารพและการส่งเสริมสิทธิสตรี และการพัฒนาการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเป็นทางการของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจนี้ เรามุ่งเป้าที่จะปฏิรูปชีวิต, ครอบครัว, ชุมชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ในทางกลับกัน เรามีโอกาสที่จะสร้างความเติบโตให้แก่ตลาดของเรา แบรนด์ และธุรกิจของเรา

1 ที่มา: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth

2 ที่มา: http://www.vanguardngr.com/2015/08/women-must-be-empowered-economically-maureen-ochem/

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เราได้กำหนดเป้าหมายที่สูงในการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้หญิง 5 ล้านคนผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ

โอกาสสำหรับสตรี

พันธกิจของเรา

ภายในปี 2563 เราจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง 5 ล้านคนโดยการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้หญิงในส่วนปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเรา ส่งเสริมความปลอดภัย เพิ่มพูนทักษะ และขยายโอกาสในการดำเนินงานด้านการค้าปลีกของเรา

ผลการดำเนินงานของเรา

เราได้ปรับปรุงโอกาสที่สมดุลกันของเพศหญิงและเพศชาย โดยการเพิ่มสัดส่วนของผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงให้ถึง 45% ในปี 2558 โดยการร่วมมือกับผู้อื่น ภายในปี 2558 เราสามารถเพิ่มความสามารถของผู้หญิงจำนวนถึง 800,000 คน ให้สามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มุ่งเป้าที่จะพัฒนาทักษะของพวกเธอ นั่นคือ การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย Shakti ในอินเดียจำนวน 70,000 คน และผู้หญิงราว 730,000 คนเป็นผู้ถือครองรายย่อยของไร่ชาในเคนยาและอินเดีย

มุมมองของเรา

แนวทางของเราในการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้หญิงอยู่บนพื้นฐานของฐานรากที่สำคัญสามส่วนคือ สิทธิ ทักษะ และโอกาส สิทธิสตรีต้องได้รับการเคารพ และผู้หญิงจำเป็นจะต้องได้รับทักษะและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจัดหาวัตถุดิบของเราจะยิ่งเพิ่มขึ้นหากผู้หญิงมีช่องทางที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการเพิ่มพูนทักษะและเข้าถึงโอกาส ผลกระทบที่ได้รับจากการที่ผู้หญิงที่มีพลังอำนาจทางเศรษฐกิจได้ส่งผลในเชิงปฏิรูปเนื่องจากการยกระดับครอบครัวจากความยากจน

พลังอำนาจของผู้หญิงเป็นโอกาสที่สำคัญของการเติบโตของธุรกิจ แต่เรายังคงต้องการให้ระบบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงผลักดันของทั้งกิจกรรมและโครงการริเริ่มทางธุรกิจของเราเอง และการสนทนาที่จำเป็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในระดับโลกและระดับประเทศ มุมมองเชิงลึกและทัศนะที่เราได้รับจากผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปัญหาและเป้าหมายสำคัญของสตรี ในขณะที่เรายังคงพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติของเรา

  • บรรลุผล: 0
  • เป็นไปตามแผน: 5
  • ไม่เป็นไปตามแผน: 0
  • %% ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 1

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

สร้างองค์กรที่มีทั้งหญิงและชายในจำนวนที่สมดุล โดยเฉพาะในฝ่ายบริหาร

เราจะสร้างองค์กรที่มีความสมดุลในจำนวนหญิงชาย โดยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหาร

อัตราร้อยละของจำนวนผู้จัดการของ Unilever เป็นเพศชาย 55% และเพศหญิง 45% ในปี 2558

มุมมองของเรา

ตั้งแต่ปี 2542 เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่มีความสมดุลในจำนวนหญิงชาย เราได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในอันที่จะมีผู้หญิงในตำแหน่งบริหารเป็นสัดส่วน 50% ภายในปี 2563

ความคืบหน้าของเราในการสร้างสมดุลในจำนวนหญิงชายในระดับฝ่ายบริหารนี้ มีความสำคัญมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี 2553 เป็น 45% เมื่อสิ้นปี 2558 มี 25 ประเทศที่บรรลุเป้าหมายในการสร้างความสมดุลในจำนวนหญิงชายของบุคลากรในระดับบริหาร ผู้หญิงมีสัดส่วนเป็น 50% ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท เทียบกับที่ 36% ในปี 2557 ในเดือนมีนาคม 2559 เรายังมีผู้หญิงจำนวนสามคนในคณะกรรมการบริหารของ Unilever

โครงการริเริ่มของเราได้นำไปสู่การเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้หญิงขึ้นเป็นอย่างมากจากการสรรหาและการเลื่อนตำแหน่ง เรายังคงต้องรักษาการพัฒนาปรับปรุงนี้ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี 2563

ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับสตรีในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

เราจะส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับสตรีในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

(เป้าหมายใหม่ในปี 2557)

ในปี 2558 เราได้ช่วยให้ผู้หญิงราว 6,000 คนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพวกเธอ

มุมมองของเรา

เราได้แนะนำเป้าหมายใหม่ด้านความปลอดภัยในปี 2557 หลังจากการศึกษาวิจัยในเคนยา ที่ยืนยันว่าความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับผู้หญิงในชุมชนต่าง ๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

เรายังคงส่งเสริมคนงานของเราและชุมชนในระดับกว้างผ่านการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและกลไกการร้องเรียนที่แข็งแกร่งมากขึ้น

แนวทางของเรายังคงเป็นระบบและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเรายังคงดำเนินการควบคู่กับชุมชนต่าง ๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรายังไม่มีคำตอบทั้งหมด ดังนั้น เราจึงยังคงร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ในการสร้างความตื่นตัวและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ และขยายโอกาสสำหรับเด็กผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

การทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ช่วยขยายผลกระทบของเราและเป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ ในปี 2558 เราได้ตกลงในพันธกิจร่วมกันกับสหภาพคนงานอาหาร/อุตสาหกรรมสากล (International Union of Foodworkers/ IndustriAll) เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการไม่แบ่งแยกและเคารพความหลากหลาย

เพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมและทักษะด้านต่าง ๆ

เราจะเพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมและทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

(เป้าหมายใหม่ของปี 2557)

โดยการร่วมมือกับผู้อื่น ภายในปี 2558 เราสามารถเพิ่มความสามารถของผู้หญิงจำนวนถึง 730,000 คน ในการเป็นผู้ถือครองชารายย่อยในไร่ชาในเคนยาและอินเดีย เพื่อให้สามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มุ่งเป้าที่จะพัฒนาทักษะของพวกเธอ

มุมมองของเรา

เป้าหมายของเราสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจ เราสามารถช่วยให้ผู้หญิงราว 730,000 คนเป็นผู้ถือครองรายย่อยของไร่ชาในเคนยาและอินเดียเพื่อให้สามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มุ่งเป้าที่จะพัฒนาทักษะของพวกเธอ

การเข้าถึงการฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของผู้หญิงในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรมของเราจึงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมของสตรี ตัวอย่างเช่น การไปยังสถานที่ที่เดินทางสะดวกในช่วงเวลาที่สะดวก นอกจากนี้ เรายังดำเนินการร่วมกับหุ้นส่วนของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสตรีจำนวนมากขึ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เราดำเนินแนวทางแบบองค์รวมในการมอบช่องทางเข้าถึงการฝึกอบรมและทักษะ และเสนอการฝึกอบรมเสริมให้สตรี หากสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น เรากำลังพัฒนาการฝึกอบรมทางการเกษตรให้แก่ครอบครัวเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเสริมด้วยการฝึกอบรมด้านโภชนาการโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความหลากหลายของอาหารที่รับประทาน ในทำนองเดียวกัน เรากำลังมุ่งเป้าที่จะเปิดตัวโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยที่เราได้เคยจัดฝึกอบรมประเภทอื่น ๆ มาก่อนแล้ว

ขยายโอกาสในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

  • เราจะขยายโอกาสสำหรับผู้หญิงในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

(เป้าหมายใหม่ของปี 2557)

  • เราจะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ Shakti ที่เราสรรหา ฝึกอบรมและว่าจ้าง จาก 45,000 คนในปี 2553 เป็น 75,000 คนในปี 2558

ผู้ประกอบการรายย่อย Shakti จำนวน 70,000 คนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนในอินเดียภายในสิ้นปี 2558

93 ผู้ประกอบการรายย่อย Shakti จำนวน 70,000 คนขายผลิตภัณฑ์ของเราในอินเดียภายในสิ้นปี 2558

เราดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คล้ายกันนี้ในบังกลาเทศ ศรีลังกา และเวียดนาม ที่และเรามุ่งมั่นที่จะขยายโครงการออกไป

(ปัจจุบัน เป้าหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการขยายโอกาสให้กว้างขึ้น ดังระบุข้างต้น)

มุมมองของเรา

จากความมุ่งมั่นในเรื่อง Shakti ของเราในปี 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระดับกว้างของเราในการขยายโอกาสสำหรับสตรีในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราภายในปี 2563 แม้ว่าเราจะดำเนินการคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายใหม่ที่กว้างขึ้นนี้ เราก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายเฉพาะเริ่มแรกของ Shakti ที่ต้องการจะเข้าถึงผู้หญิง 70,000 คนมิใช่ 75,000 คนภายในปี 2558

โครงการ Shakti ในอินเดียของเราเป็นโครงการริเริ่มแบบได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) ซึ่งกระตุ้นผลกระทบต่อภาคชนบท ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา: โครงการ Shakti ได้มอบโอกาสให้ผู้หญิงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราในหมู่บ้านต่าง ๆ กว่า 165,000 แห่ง และเข้าถึงครัวเรือนในชนบทกว่า 4 ล้านครัวเรือน

โครงการ Shakti ได้กลายเป็นแบบจำลองในการเข้าถึงผู้บริโภคในชนบทโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ เรากำลังปรับเปลี่ยนแบบจำลองนี้ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และลาตินอเมริกา ตัวอย่างเช่น ในไนจีเรีย ผู้หญิง 1,000 คนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ภายในสิ้นปี 2558 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Gbemiga

Key

  • บรรลุผล
  • เป็นไปตามแผน
  • ไม่เป็นไปตามแผน
  • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน