การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ผ่านการร่วมมือกันทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

โครงการความร่วมมือของเรามุ่งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถของสตรีและปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย โดยเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ในระดับกว้างของ Unilever นั่นคือ การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ผู้หญิงกับไร่ชาในอินเดีย

ที่ Unilever เราได้กำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเอง นั่นคือ ภายในปี 2563 เราจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนให้ดีขึ้นพร้อม ๆ ไปกับการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของระบบทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ทั้งต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในทั่วไปและต่ออนาคตในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเราในฐานะธุรกิจ

ธุรกิจของเราจะมีตำแหน่งแห่งที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จากซัพพลายเออร์ของเรา (ซึ่งรวมถึงเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรหลายล้านคนที่เพาะปลูกพืชผลที่เป็นวัตถุดิบของเรา) ตลอดจนเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ไปจนถึงผู้บริโภคหลายพันล้านคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ความลึกและกว้างของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราและช่วยให้เรามีโอกาสอย่างแท้จริงในการสร้างความแตกต่าง

เราทราบว่าเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้โดยลำพัง ดังนั้น เราจึงร่วมมือกับหุ้นส่วนที่มีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน เราเป็นองค์กรระดับใหญ่ มีความเชี่ยวชาญ และครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ จึงสามารถช่วยให้โครงการความร่วมมือเหล่านี้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ นั่นคือ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สตรีห้าล้านคนทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา และปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย 800,000 คน การดำเนินการของเราในการสร้างแบบจำลองการจัดจำหน่ายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบทบาทของเราต่อการศึกษา

การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้ขายคนอร์ในหมู่บ้าน

การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีคือกุญแจสำคัญในการขจัดปัญหาความยากจนและเร่งการพัฒนาในทั่วโลก

เราอยู่ในตำแหน่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการสร้างความแตกต่าง ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งในฐานะผู้เพาะปลูก ตัวแทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ ทั้งในฐานะพนักงาน ผู้นำ และผู้จัดการ และในฐานะลูกค้าของเรา ซึ่งกว่า 70% เป็นผู้หญิง

ความร่วมมือในระดับโลกของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงปฏิรูปสำหรับสตรีและครอบครัวในทั่วโลก ทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราในขณะเดียวกันก็รักษาซัพพลายเชนของเรา สร้างแบรนด์ของเรา และขยายธุรกิจออกไป เราดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ผ่านทางโครงการต่าง ๆ ในภาคสนาม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และจัดทำโครงการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักและผลักดันการมีบทบาทของผู้บริโภค

ในปี 2557 เราได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ HeForShe ขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามความมุ่งมั่นของผู้ชายหนึ่งพันล้านคนที่จะสนับสนุนบทบาทของสตรี และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในทั่วโลก ในฐานะแชมป์ของ HeForShe IMPACT 10x10x10 เราได้เขาร่วมกับรัฐบาล 10 ประเทศ มหาวิทยาลัย 10 แห่ง และบริษัทต่าง ๆ อีกเก้าแห่งในการชี้ถึงแนวทางในการจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ

การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยหลายพันคน

ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนหลายล้านคนในชุมชนการเกษตร โดยผ่านแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา และโดยผ่านซัพพลายเชนของเรา เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยกว่า 800,000 คนในซัพพลายเชนของเรา โดยผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ที่เน้นในเรื่องโภชนาการ, สตรี, WASH (ทรัพยากรน้ำ, ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย) และการจัดหาเงินทุน รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการเกษตรและแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน

แนวทางนี้มีเป้าหมายมุ่งสร้างในแบบองค์รวม และช่วยให้เราสามารถพัฒนาโครงการที่นำไปทำซ้ำได้ในทั่วโลก โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศและพืชผลแบบต่าง ๆ การทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยนั้นช่วยให้มีธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีกรณีในเชิงศีลธรรม โดยผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและช่วยให้เราสามารถตอบสนองเป้าหมายของเราในการสร้างความเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ของเราเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหลายรายเพื่อบรรลุการสร้างผลกระทบที่นอกเหนือจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของเราในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านการเกษตร เราทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหลายรายในสาขานี้ ซึ่งได้แก่ Oxfam, Acumen, Clinton Giustra Enterprise Partnership, Ford Foundation, International Fund for Agricultural Development (IFAD), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), PSI, Rainforest Alliance และองค์กรภาครัฐระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือกับ Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) เพื่อปรับปรุงสุขภาพและโภคชนาการของเกษตรกรรายย่อยและครอบครัวของพวกเขา โดยมุ่งเน้นที่สตรีและเด็กโดยเฉพาะ โครงการความร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการของผู้คน 2.5 ล้านคนในชุมชนเขตชนบท

แบบจำลองการจัดจำหน่ายแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เครือข่ายการจัดจำหน่ายของเราเป็นส่วนสำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา ในการนำผลิตภัณฑ์ของเราไปให้ถึงมือผู้บริโภค พวกเขาทำให้เรามีโอกาสที่สำคัญในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะพวกเขาเกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกรายย่อย รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เรามุ่งเป้าที่จะขยายการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น โดยการปรับปรุงรายได้ของผู้ค้าปลีกรายย่อยจำนวนห้าล้านคนในเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเรา และโครงการความร่วมมือคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ ในหลาย ๆ กรณี เรามุ่งเป้าที่สตรีโดยเฉพาะ เพราะเรารู้ว่าการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงมักจะเกี่ยวกับข้องประโยชน์ต่อชุมชนในระดับกว้าง และต่อบุคคลต่าง ๆ

ตัวอย่างที่ดีเยี่ยมก็คือ โครงการ Shakti ของเรา (ซึ่งเราได้ฝึกอบรมสตรีในเขตชนบทของอินเดียให้มาเป็นตัวแทนขายของเรา และเรามีเป้าหมายที่จะต่อยอดความสำเร็จของแบบจำลองนี้ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ)

ในไนจีเรีย เราได้ปรับปรงแบบจำลอง Shakti โดยการผสานแบบจำลองการขายกับโครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น โครงการรณรงค์ของไลฟ์บอยที่ส่งเสริมให้ผู้คนล้างมือในจุดสำคัญ ๆ ในระหว่างวันเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี หรือกิจกรรมของคนอร์ที่ส่งเสริมการปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ นี่เป็นโครงการริเริ่ม “Amsterdam Initiative against malnutrition (AIM)” ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ และร่วมมือกับ GAIN, PSI, BOP Innovation Center และหน่วยงานท้องถิ่นของไนจีเรีย

ตัวอย่างก็คือ โครงการความร่วมมือ 'Transform' ของเรา ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโครงการแรกที่เปิดตัวขึ้นนับตั้งแต่ที่ Unilever และ DFID มุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันในการช่วยผู้ยากไร้ในโลกในปี 2557 นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในลักษณะนี้ระหว่างองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศชั้นนำกับ DFID Clinton Guistra Enterprise Partnership เป็นหุ้นส่วนของโครงการ `Transform` ซึ่งจะนำความเชี่ยวชาญของตนในเรื่องการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางมาใช้ประโยชน์เพื่อให้แน่ใจถึงความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่าง ๆ ในภาคสนาม โดยการร่วมมือกัน แบบจำลองการจัดจำหน่ายเชิงนวัตกรรมใหม่นี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้หญิงในไนจีเรียสามารถปรับปรุงทักษะการจัดทำบัญชีพื้นฐานและทักษะการขายเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ของเราและสินค้าอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม

แม่อ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แนวทางอื่น ๆ ของแบบจำลองธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ Sunlight Villages โครงการความร่วมมือระหว่าง Unilever, PSI และ Society for Family Health (SFH) ที่เป็นกิจการในเครือระดับท้องถิ่น เราร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบทในไนจีเรีย

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเขตชนบท ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสการพัฒนาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ "ที่ดีสำหรับคุณ" SFH จะส่งเสริมประโยชน์ต่อสุขภาพ ผสานกับการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการดูแลช่องปากผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา เช่น คนอร์, Blueband, ไลฟ์บอย และเปปโซเดนท์ โดยดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายผ่านการติดต่อกับครัวเรือนโดยตรง นั่นคือ ติดต่อหญิงตั้งครรภ์กว่า 600,000 คน

การปฎิรูปผ่านการศึกษา

การศึกษาที่ดีมีพลังที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงวิชาการ โดยการลดความยากจน เพิ่มรายได้ และวางรากฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราส่งเสริมการร่วมมือกันเพื่อช่วยจัดให้มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเด็ก ๆ หลายคนยังขาดโอกาสเข้าถึง กล่าวคือ ปัจจุบันนี้ มีเด็กวัยประถมศึกษาจำนวน 58 ล้านคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ในขณะที่เด็ก ๆ อีกประมาณ 130 ล้านคนจะเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ แต่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่มีทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะทางสังคมที่จำเป็นเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน

ผลิตภัณฑ์ซักล้างแบรนด์ Dirt is Good ของเราจึงได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านทางโครงการริเริ่มการเรียนรู้เพื่ออนาคต (Learning for Tomorrow) เรากำลังดำเนินการช่วยเหลือเด็ก ๆ จำนวน 10 ล้านคนในบราซิล อินเดีย และเวียดนามให้สามารถเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ ในการติดตามจำนวนเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียน การฝึกอบรมครูผู้สอน การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และการจัดทำโครงการรณรงค์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญและปัญหาท้าทาย

 • เป็นที่คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มถึง 9 พันล้านคนภายในปี 25931
 • โดยประชากรจำนวน 805 ล้านคนยังคงขาดแคลนอาหาร (ทุก ๆ 1 ใน 9)2
 • ผลผลิตด้านการเกษตรสามารถจะเพิ่มขึ้น 20-30% และผลผลิตด้านการเกษตรของประเทศกำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้น 2.5-4% ถ้าเกษตรกรที่เป็นผู้หญิงได้รับทรัพยากรเท่าเทียมกับผู้ชาย เป็นการช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยลงได้ 100-150 ล้านคน3
 • 85% ของเกษตรกรทั่วโลกเป็นเกษตรกรรายย่อย และสามารถผลิตอาหารได้ถึง 70% ของผลผลิตรวมของโลก4
 • ผู้หญิงผลิตอาหารได้ 50% ของผลผลิตของโลก แต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียง 1%5
 • แม้ว่าผู้หญิงจะทำงานถึง 66% ของภารกิจการงานของโลก แต่มีรายได้เพียง 10% ของรายได้รวมทั้งสิ้นและมีสัดส่วนถึง 70% ของผู้ยากไร้ในทั่วโลก6
 • เด็ก ๆ ในวัยประถมศึกษาจำนวน 58 ล้านคน ไม่ได้เข้าโรงเรียน7
 • จำนวนวันเรียน 443 ล้านวันต้องสูญเสียไปในแต่ละปีเนื่องจากการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย8

ความร่วมมือในระดับโลกของเราในภาคปฏิบัติ

 • 5 ล้าน: จำนวนสตรีที่เรามุ่งเป้าว่าจะเพิ่มขีดความสามารถภายในปี 2563
 • 800,000: จำนวนเกษตรกรรายย่อยที่เรามุ่งเป้าว่าจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของพวกเขา
 • 10 ล้าน: จำนวนเด็กในบราซิล อินเดีย และเวียดนามที่เราจะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้
 • ภายในปี 2563 เราจะจัดหาวัตถุดิบด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนให้ได้ทั้ง 100%
กลับขึ้นสู่ข้างบน