• Home
 • วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เพื่ออนาคตสดใส เพื่อธุรกิจที่ก้าวไป

จุดประสงค์หลักของ Unilever คือ การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ของเราคือ การสร้างความเติบโตให้ธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคม
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever เป็นพิมพ์เขียวของเราในการบรรลุวิสัยทัศน์ในอันที่จะสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขยายตัวทางธุรกิจของเรา และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

แผนการนี้ได้กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดหาวัตถุดิบของเราและวิธีที่ผู้บริโภคใช้แบรนด์ของเรา เป้าหมายในระดับสูงของเรา หมายถึง เรากำลังค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสังคม

เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความจำเป็นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เราต้องการจะมุ่งไปสู่โลกที่ทุก ๆ คนสามารถมีชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดของโลก ด้วยเหตุนี้ จุดประสงค์ของเราคือ "การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืน

การปรับปรุงสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

ภายในปี 2563 เราจะช่วยปรับปรุงสุขภาพและสุขอนามัยของผู้คนจำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคน

 1. สุขภาพและสุขอนามัย

  ภายในปี 2563 เราจะช่วยปรับปรุงสุขภาพและสุขอนามัยของผู้คนจำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่น โรคท้องร่วงได้

  • เข้าถึงประชากรจำนวน 482 ล้านคนภายในสิ้นปี 2558

  • ลดจำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงและโรคทางเดินหายใจโดยการรณรงค์ให้ล้างมือ
  • จัดหาน้ำดื่มสะอาด
  • ปรับปรุงการเข้าถึงระบบสุขาภิบาล
  • ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
  • ส่งเสริมการเคารพตนเอง
  ค้นหาเพิ่มเติม
 2. ปรับปรุงโภชนาการ

  เราจะยังคงดำเนินการเพื่อปรับปรุงรสชาติและคุณภาพในด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่เป็นไปตามหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะด้านโภชนาการระดับชาติ พันธกิจของเรายังคงคืบหน้าต่อไป กล่าวคือ ภายในปี 2563 เราจะเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านโภชนาการสูงสุดให้เป็นสองเท่า โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพต่อไป

  • 34% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อจำแนกตามปริมาณ สามารถทำได้ตามมาตรฐานด้านโภชนาการสูงสุดในปี 2558

  • ลดการใช้เกลือ

  • ไขมันอิ่มตัว:
  • ลดไขมันอิ่มตัว
  • เพิ่มกรดไขมันที่จำเป็น
  • ลดไขมันอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

  • ขจัดไขมันทรานส์
  • ลดน้ำตาล

  • ลดปริมาณแคลอรี:
  • ในไอศกรีมสำหรับเด็ก
  • ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมอื่น ๆ

  • ให้ข้อมูลโภชนาการอาหาร
  ค้นหาเพิ่มเติม

ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ภายในปี 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่งในส่วนของการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ขณะเดียวกันก็สร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา

 1. ก๊าซเรือนกระจก

  วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา:
  ลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก (GHG) อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่ง ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ภายในปี 2573

  • ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นราว 6% ตั้งแต่ปี 2553

  • การผลิตของเรา:

   ภายในปี 2563 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) จากการใช้พลังงานในโรงงานของเราจะเท่ากับระดับของปี 2551 หรือต่ำกว่านั้นแม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลง 39% จากพลังงานต่อตันที่ใช้ในการผลิตตั้งแต่ปี 2551

  • ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษในการผลิต:
  • จัดหาพลังงานที่ยั่งยืนทั้งหมด
  • จัดหาพลังงานไฟฟ้าแบบยั่งยืน
  • ขจัดการใช้ถ่านหินและหันมาใช้พลังงานทางเลือก
  • จัดหาพลังงานเหลือใช้ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ
  • โรงงานใหม่ ๆ

  • ลดก๊าซเรือนกระจกจากการซักเสื้อผ้า
  • การกำหนดสูตรใหม่

  • ลดก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง
  • ลดก๊าซเรือนกระจกจากการแช่เย็น
  • ลดการใช้พลังงานในสำนักงานของเรา
  • ลดการเดินทางของพนักงาน
  ค้นหาเพิ่มเติม
 2. ทรัพยากรน้ำ

  ผลิตภัณฑ์ของเราที่นำไปใช้:
  ลดการใช้น้ำที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563

  • ผลกระทบของน้ำต่อการใช้งานของผู้บริโภคได้ลดลงประมาณ 1% ตั้งแต่ปี 2010

  • การผลิตของเรา:

   ภายในปี 2563 การลอบใช้น้ำโดยโรงงานของเราในทั่วโลกจะเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับในปี 2551 แม้ว่าปริมาณการใช้น้ำจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • การลอบใช้น้ำลดลง 37% ต่อตันในการผลิตมาตั้งแต่ปี 2551

  • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต:
  • โรงงานใหม่ ๆ

  • ลดการใช้น้ำในกระบวนการซักรีด
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยลง

  • ลดการใช้น้ำในด้านการเกษตร
  ค้นหาเพิ่มเติม
 3. ขยะของเสีย

  ผลิตภัณฑ์ของเรา:
  ลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์ของเราภายในปี 2563

  • ผลกระทบของขยะต่อการใช้ของผู้บริโภคของเราได้ลดลงประมาณ 29% ตั้งแต่ปี 2553

  • การผลิตของเรา:

   ภายในปี 2563 ของเสียทั้งหมดที่ถูกส่งไปกำจัดทิ้งจะเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับในปี 2551 ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

  • การลดปริมาณขยะรวมทั้งสิ้นได้ถึง 97% ต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2551

  • ลดของเสียจากการผลิต
  • ปราศจากขยะที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ
  • โรงงานใหม่ ๆ

  • ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

  • รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์
  • เพิ่มการรีไซเคิลและอัตราการคืนสภาพ
  • เพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์

  • แก้ปัญหาของเสียประเภทซอง
  • กำจัดพีวีซี

  • ลดขยะสำนักงาน
  • การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการคืนสภาพ
  • ลดการใช้กระดาษ
  • กำจัดการใช้กระดาษในกระบวนการต่าง ๆ
  ค้นหาเพิ่มเติม
 4. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

  ภายในปี 2563 เราจะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 100%

  • 60% ของวัตถุดิบทางการเกษตรนั้นได้รับการจัดหาอย่างยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558

  • น้ำมันปาล์ม
  • ที่ยั่งยืน
  • สืบย้อนได้

  • กระดาษและกระดาษแข็ง
  • ถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
  • ชา
  • ผลไม้
  • ผัก
  • โกโก้
  • น้ำตาล
  • น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
  • น้ำมันเรพซีด
  • ผลิตภัณฑ์นม
  • นำ Ben & Jerry's เข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม
  • ไข่จากไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มเปิด
  • เพิ่มการจัดหาวัสดุสำนักงานอย่างยั่งยืน
  ค้นหาเพิ่มเติม

การปรับปรุง
มาตรฐานความเป็นอยู่

ภายในปี 2563 เราจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรจำนวนหลายล้านคน ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา

 1. ความเป็นธรรมในที่ทำงาน

  ภายในปี 2563 เราจะปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในส่นปฏิบัติงานทั้งหมดของเรา รวมไปถึงซัพพลายเชนของเราอีกด้วย

  • 54% ของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการใช้จ่ายผ่านซัพพลายเออร์ที่ตอบรับเงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับของนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบของเรา รายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของเราที่มีการพิมพ์เผยแพร่

  • นำหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมาใช้
  • ดำเนินการให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 100% เป็นไปตามนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของเรา
  • จัดทำเค้าโครงค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
  • ปรับปรุงสุขภาพ โภชนาการ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  • ลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
  ค้นหาเพิ่มเติม
 2. โอกาสสำหรับสตรี

  ภายในปี 2563 เราจะเพิ่มพลังอำนาจของสตรีจำนวน 5 ล้านคน

  • ผู้หญิง 800,000 คนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเธอ

  • สร้างองค์กรที่มีทั้งหญิงและชายในจำนวนที่สมดุล โดยเฉพาะในฝ่ายบริหาร
  • ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับสตรีในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
  • เพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมและทักษะด้านต่าง ๆ
  • ขยายโอกาสในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา
  ค้นหาเพิ่มเติม
 3. ธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

  ภายในปี 2563 เราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนจำนวน 5.5 ล้านคน

  • เกษตรกรและผู้ค้าปลีกรายย่อยจำนวน 2.4 ล้านรายสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มุ่งเป้าที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการเกษตรหรือเพิ่มยอดขาย

  • ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย
  • เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา
  ค้นหาเพิ่มเติม

Key

 • บรรลุผล
 • เป็นไปตามแผน
 • ไม่เป็นไปตามแผน
 • ของเป้าหมายที่บรรลุผล

การดำเนินการที่จำเป็น

สุนทรพจน์ของ Paul Polman

Paul Polman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา ได้แบ่งปันความสำเร็จในความพยายามสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และเน้นย้ำความท้าทายในหลาย ๆ เรื่องที่เราต้องเผชิญ

ข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ทะเลสาบและป่าในโรมาเนีย

ข่าวคราวล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า เรากำลังดำเนินการเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนขึ้นในชีวิตประจำวัน

การแนะนำแผนงานของเรา

ผู้ชายถือใบชา

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever เป็นพิมพ์เขียวของเราในการบรรลุวิสัยทัศน์ในอันที่จะสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขยายตัวทางธุรกิจของเรา และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

กลับขึ้นสู่ข้างบน