ข้ามไปที่ เนื้อหา

คอมฟอร์ท น้ำเดียว ผนึกมูลนิธิอุทกพัฒน์ หนุนแก้ไขปัญหาน้ำสะอาด

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ผลิตภัณฑ์ คอมฟอร์ท น้ำเดียว ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอกย้ำพันธกิจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น

Comfort One Rinse Surin

ในการริเริ่มกิจกรรม “น้ำคือชีวิต แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตพอเพียง” พร้อมกับคณะสื่อมวลชนและอาสาสมัครชุมชนกว่า 200 คน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนกุดขาคีม จังหวัดสุรินทร์ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคในประเทศไทย พร้อมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในการอุปโภคและบริโภค และรณรงค์ให้คนไทยปรับพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยได้ทำการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อการบริโภค พร้อมก่อสร้างอาคารผลิตน้ำเพื่อการบริโภค ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่กุดขาคีมซึ่งประกอบด้วย ชุมชนนาสว่าง ชุมชนกุดขาคม บ้านศาลาหมู่ที่ 9 บ้านลำเพิญหมู่ที่ 1 รวมทั้งหมด 497 ครัวเรือน 2,376 คน มีน้ำสะอาดใช้ต่อไป

Comfort One Rinse Surin 2
กลับไปด้านบน