บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการผลิตสินค้าในแบรนด์ต่างๆกว่า 150 ล้านชิ้นต่อวันนั้น ทีมงานซัพพลายเชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

การทำงานในทีมซัพพลายเชนนั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าสำหรับผู้บริโภค โดยผู้ผลิตสินค้าเช่น ยูนิลิเวอร์ได้ผลิตสินค้าให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า และส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด โดยการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ยังต้องคำนึงถึงการบริหารต้นทุนให้มีความคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานในแผนกซัพพลายเชนนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการทำงานร่วมกันจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่น

- สายงานการจัดซื้อ (Procurement Operation) ทำหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมถึงเครื่องจักร, สินค้าส่งเสริมการขาย, และการบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งติดต่อประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ กับฝ่ายผลิต เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทำงานร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกสินค้าใหม่สู่ท้องตลาด

- สายงานการวางแผน (Planning) การวางแผนจะเริ่มด้วยการคาดการความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (จำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้) เพื่อนำมาวางแผนว่าจะต้องผลิตสินค้าเท่าไหร่ เพื่อให้มีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพียงพอต่อการขาย รวมไปถึงการ วางแผนความต้องการของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และบรรจุภัณฑ์ จากซัพพลายเออร์ ให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตสินค้า

- สายงานการผลิต (Manufacturing) โรงงานผลิตของยูนิลิเวอร์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นโรงงานผลิตทันสมัย เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาออกแบบเครื่องจักร รวมถึงการซ่อมบำรุง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกไปทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานการจำหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ

- สายงานการจัดส่งสินค้า (Deliver) เป็นการบริหารจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การจัดการระบบคลังสินค้า รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่ต้องการ

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us