การทำงานในสายอาชีพทรัพยากรมนุษย์นั้น ทำให้คุณมีโอกาสส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของยูนิลีเวอร์ นั่นคือบุคลากรของเรา การทำงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการทำงานเพื่อนำองค์กรไปสู่ชัยชนะ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการอย่างยอดเยี่ยมโดยอาศัยการพัฒนาที่ตัวบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความสำเร็จของยูนิลีเวอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธที่เป็นเลิศเพียงอย่างเดียว แต่ความสำเร็จทั้งหลายต้องอาศัยผลงาน ความคิดและความสร้างสรรค์ของบุคลากรของเรา ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คือผู้ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งเริ่มที่ตัวบุคคล และจะส่งผลไปสู่ระดับองค์กร

เป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้จะไม่สามารถบรรลุได้หากองค์กรไร้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ทักษะและวัฒนธรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรและทีมงานของเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ ดังนั้น การทำงานในสายอาชีพทรัพยากรมนุษย์ที่ยูนิลีเวอร์มิใช่เป็นเพียงการร่วมเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของยูนิลีเวอร์ แต่การทำงานในสายอาชีพทรัพยากรมนุษย์ที่ยูนิลีเวอร์คือการร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรและช่วยพัฒนาบุคลากรซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอันยั่งยืน

Human Resources

ยูนิลีเวอร์คือหนึ่งในองค์กรแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนจาก HR Generalists เป็น HR Specialists

การทำงานในสายทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ท้าทาย คุณควรเป็นผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้คนและธุรกิจที่คุณเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาผู้นำ การบริหารผู้มีศักยภาพ พนักงานสัมพันธ์ และความสอดคล้องของค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงาน บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในยูนิลีเวอร์ประกอบด้วย 3 บทบาทด้วยกัน

HR Business Partner : คุณทำงานใกล้ชิดกับแผนกที่คุณรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกนั้นๆ มี โครงสร้าง วัฒนธรรม บุคลากร ศักยภาพของทีมงาน ที่ถูกต้องและสอดคล้องกันเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานและสัมพันธภาพที่เป็นบวกและผลงานได้บรรลุตามความต้องการของธุรกิจ

HR Expertise : ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นำ (leadership development), การเรียนรู้ (learning), ประสิทธิภาพขององค์กร (organization effectiveness) และผลตอบแทน (reward) คุณจะมีโอกาสติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากภายในประเทศ, ภูมิภาคหรือแม้กระทั่งทั่วโลกเพื่อจะร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับองค์กร

HR Service : บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการโดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งหมายถึงกระบวนการ นโยบาย และระบบต่างๆ เช่น การจ่ายเงินค่าตอบแทน การสรรหาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติ กระบวนการ และกลยุทธ์ของทั่วโลกโดยจะก่อให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินการเรื่องกระบวนการต่างๆ ใน HR และจริงจังในเรื่องผลงานในการบริการที่เกิดขึ้น บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ทำให้มั่นใจว่าการให้บริการและการหาทางออกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HR ได้ถูกดำเนินการ ด้วยคุณภาพที่ถูกต้องและด้วยราคาที่ถูกต้อง

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us