การเงินยูนิลีเวอร์

"ที่ยูนิลีเวอร์ การทำงานในสายงานการเงินจะทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการบริหารงบประมาณ กลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงิน

การทำงานในบทบาทสายการเงินภายใต้โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ เปิดโอกาสให้คุณได้ทำงาน เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติงานผ่านการทำงานจริงในเรื่องแผนการทำงานในระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้นของยูนิลีเวอร์ รวมถึงมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น

คุณจะพบกับความหลากหลายของสายธุรกิจการทำงานในด้าน Marketing, Supply Chain และ Customer Development รวมถึงคุณจะมีส่วนร่วมใน Financial accounting, Management reporting และ Finance Analysis"

ประสบการณ์ด้านการเงินที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme