การเงิน

"ที่ยูนิลีเวอร์ การทำงานในสายงานการเงินจะทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการบริหารงบประมาณ กลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงิน

การทำงานในบทบาทสายการเงินภายใต้โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ เปิดโอกาสให้คุณได้ทำงาน เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติงานผ่านการทำงานจริงในเรื่องแผนการทำงานในระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้นของยูนิลีเวอร์ รวมถึงมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น

คุณจะพบกับความหลากหลายของสายธุรกิจการทำงานในด้าน Marketing, Supply Chain และ Customer Development รวมถึงคุณจะมีส่วนร่วมใน Financial accounting, Management reporting และ Finance Analysis"

ประสบการณ์ด้านการเงินที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme

พันธมิตรธุรกิจด้านการเงินจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นเลิศและใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

การบัญชีและงานด้านข้อมูลจะต้องเรียนรู้การใช้กระบวนการด้านสารสนเทศเพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญที่จะต้องมีตั้งแต่เรื่องการประกันภัยและความเสี่ยง ไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุนและเงินค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายใน หรือการเหรัญญิกด้วย

พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องการตลาดระดับผู้บริโภคและระดับร้านค้า หรือการบริหารแหล่งสินค้าและซัพพลาย เชน

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us